Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget består av seks studenter som er ansvarlig for den daglige driften av Studenttinget, og er bundet av politikken som vedtas av Studenttinget.

Fire av Arbeidsutvalgets medlemmer har arbeidssted i Trondheim, mens de to siste sitter henholdsvis i Gjøvik og Ålesund. Alle stillingene er fulltidsverv, slik at medlemmene kan ta permisjon fra studiene. 

Det er Arbeidsutvalget sitt ansvar å forberede saker til og arrangere Studenttingsmøtene. Alle kan komme med saker til Studenttinget, men det er Arbeidsutvalget som innstiller på hvilke saker som skal behandles og som kommer med et forslag til vedtak. Dette gjøres i Arbeidsutvalgets møter. 

Arbeidsutvalget utgjør sammen med studentene i NTNU-styret ‘Studenttingets ledergruppe’Les mer om ledergruppens arbeidsoppgaver i deres stillingsinstruks

 

 

 


Arbeidsutvalget 2022

Morten Althe

Leder

Tlf:46444256

Ida Austigard Ødegård

Nestleder,
læringsmiljøpolitisk ansvarlig

Tlf: 93819335

Erik Johansen

Fagpolitisk ansvarligKristian Wiulsrød

Internasjonalt ansvarlig

Ole-Markus Simonsen

Stedlig leder i Ålesund

Ingunn H. Andreassen

Stedlig leder i
Gjøvik

Hva gjør Arbeidsutvalget?

Leder har det overordnede ansvaret for arbeidsutvalgets politiske og organisatoriske arbeid. Leder har blant annet ansvar for kommunikasjon og ekstern representasjon opp mot politikere, media og nasjonale studentorganisasjoner og studentdemokrati. Leder møter fast i dekanmøter, og har ansvar for Studenttingets økonomi og personalansvar for ledergruppen.
 
Nestleder er leders stedfortreder, og velges blant arbeidsutvalgets øvrige medlemmer. Nestleder bistår leder ved behov ved for eksempel behandling av personalsaker og delegering av oppgaver. Nestleder møter sammen med leder fast i dekanmøter.
Læringsmiljøpolitisk ansvarlig har ansvar for å følge opp arbeidet med læringsmiljø, tilrettelegging, HMS og likestilling på NTNU. Dette innebærer å fremme Studenttingets læringsmiljøpolitikk i relevante utvalg på NTNU, blant annet læringsmiljøutvalget og tilretteleggingsforum. Læringsmiljøpolitisk ansvarlig jobber også med byggesaker på NTNU som påvirker studenter, og har ofte mye å gjøre med de øvrige campusutviklingsprosjektene. Det daglige arbeidet inkluderer også å samarbeide med ansatte som jobber med prosjekter som påvirker studenter og å samarbeide med andre studenttillitsvalgte om læringsmiljøpolitiske saker.
Fagpolitisk ansvarlig har ansvar for Studenttingets utdanningspolitikk, forskningspolitikk og oppfølging av kvalitetsarbeidet ved universitetet. Dette innebærer å være studentrepresentant i Utdanningsutvalget. Fagpolitisk ansvarlig arrangerer formøter og involverer studenter før møtene i Utdanningsutvalget, og har jevnlig kontakt med prorektor for utdanning. Fagpolitisk ansvarlig følger opp nasjonalt arbeid med utdanningspolitikk i samarbeid med studentdemokrati fra andre institusjoner og Norsk Studentorganisasjon. Fagpolitisk ansvarlig er observatør i Forskningsutvalget.
Internasjonalt ansvarlig har ansvar for Studenttingets internasjonale politikk. Dette innebærer å ha tett kontakt med internasjonal seksjon, og følge opp NTNUs arbeid med internasjonalisering. Internasjonalt ansvarlig følger opp ulike internasjonale studentorganisasjoner og har gjerne fast plass i stiftelsen ISFiT og Landsrådet i SAIH. Internasjonalt ansvarlig sitter også som studentrepresentant i NTNU sine internasjonale universitetsallianser.

Stedlige ledere har ansvar for drift av de lokale studentparlamentene ved henholdsvis NTNU i Gjøvik og NTNU i Ålesund. De lokale studentparlamentene velger sine stedlige ledere, og vedtar stillingsinstruks for dem utover det som gjelder for Studenttingets ledergruppe.

Les mer om Studentparlamentet i Ålesund og Studentparlamentet i Gjøvik på deres nettsider.

Hopp rett ned til innholdet