Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget (AU) består av seks studenter som skal sørge for at den daglige driften av Studenttinget (STi) går sin gang, både politisk og organisatorisk. Arbeidsutvalget består av totalt seks medlemmer, hvor alle sitter på heltid. Fire har arbeidssted i Trondheim, mens de to siste sitter henholdsvis i Gjøvik og Ålesund. Disse tar permisjon fra studiene for å jobbe for Studenttinget 100 %. De sitter ikke med stemmerett i STi, men er bundet av vedtakene gjort der. 

Arbeidsutvalget utgjør sammen med de studentvalgte medlemmene av universitetsstyret Studenttingets ledergruppe. Les mer om ledergruppens arbeidsoppgaver i deres stillingsinstruks her.

AU og STi
Det er AU sin jobb å forberede sakene til Studenttinget (STi). Alle kan komme med saker til STi, men det er AU som bestemmer om de skal behandles. Det er også AU sin jobb å komme med et forslag til vedtak; “AUs innstilling”. Det er denne man endrer på, og eventuelt vedtar i Studenttingsmøte. Les mer om AU-møtene her. STi-møtene kan du lese om her.

Kontaktpersoner for media:
Leder Astrid Hilling( 45 13 75 76) eller nestleder Fredrik Framhus( 95 84 06 34).

Hva gjør de?

Leder har det overordnede ansvaret for Studenttinget, og et særskilt ansvar for å  ivareta Studenttingets relasjoner med eksterne parter. Det er til syvende og sist leders ansvar at Studenttinget utøver sin rolle som det skal, og alle relevante råd og utvalg følges opp. Leder kan delege arbeidsutvalgets deltagelse i disse. 

Nestleder velges blant AUs medlemmer, og er leders stedsfortreder og bistår leder i en rekke arbeidsoppgaver, bl.a. personalsaker.

Leder har bl.a. ansvar for:

 • Å ivareta Studenttingets kontakt med NSO.
 • Å ivareta samarbeidet med andre institusjoners studentdemokratier
 • Studenttingets økonomi.
 • Personalansvar for Studenttingets ansatte og ledergruppa
 • Langsiktig planlegging og erfaringsoverføring til neste Studentting
 • Sørge for god kontakt med media, og bistå både Studenttingets representanter
  og ledergruppe til å fremme saker i det offentlige rom
 • Å uttale seg på vegne av Studenttinget NTNU

Studenttingets leder og nestleder nås på sti@studenttinget.no

Læringsmiljøpolitisk ansvarlig har hovedansvar for Studenttingets læringsmiljøpolitikk, tilretteleggingsarbeid og likestillingsarbeid. Læringsmiljøpolitisk ansvarlig har bl.a. ansvar for:
 • Å sitte som studentmedlem i Læringsmiljøutvalget og andre tilhørende råd
 • Å holde tett kontakt med avdelingsleder ved Avdeling for utdanningskvalitet.
 • Å følge opp arbeidet med HMS og avvikssystemet ved NTNU
 • Å følge opp nasjonalt arbeid om læringsmiljø i samarbeid med andre institusjoners studentdemokratier og NSO
 • Å følge opp arbeidet med regionalt rusnettverk
E-post: laringsmiljo@studenttinget.no  

Fag- og forskningspolitisk ansvarlig (Fafo) har hovedansvar for STis utdanningspolitikk, forskningspolitikk og oppfølging av kvalitetsarbeidet i utdanningen ved universitetet.
Fafo har bl.a. ansvar for å:

 • sitte i Utdanningsutvalget og ivareta Studenttingets kontakt med prorektor for  utdanning, samt arrangere formøter for de fakultetstillitsvalgte og stedlige ledere før UU-møtene.
 • Følge opp nasjonalt arbeid med utdanningspolitikk i samarbeid med andre institusjoners studentdemokratier og NSO.

E-post: fafo@studenttinget.no

Internasjonalt ansvarlig har ansvar for Studenttingets internasjonaliseringsstrategi, og kontakt med NTNUs internasjonale studenter. Internasjonalt ansvarlig har også et særskilt ansvar for formidling av Studenttingets arbeid og for Studenttingets nettside.

Internasjonalt ansvarlig har bl.a. ansvar for å:

 • Følge opp NTNUs arbeid med internasjonalisering
 • Holde tett kontakt med seksjonsleder for Internasjonal seksjon ved NTNU
 • Sitte i styret til ISU-Trondheim
 • Holde kontakt med ISU, SAIH, ISFiT og andre internasjonale studentgrupper
 • Delta på SAIHs vår- og høstsamlinger nasjonalt
 • Følge opp nasjonalt arbeid med internasjonal studentpolitikk i samarbeid med andre institusjoners studentdemokratier og NSO

E-post: internasjonalt@studenttinget.no

Stedlige ledere har ansvar for drift av de lokale studentparlamentene ved hhv. NTNU i Gjøvik og
NTNU i Ålesund. De lokale studentparlamentene velger sine stedlige ledere, og vedtar stillingsinstruks for dem utover det som gjelder for Studenttingets ledergruppe.

Les mer om Studentparlamentet i Ålesund og
Studentparlamentet i Gjøvik på deres nettsider.

E-post stedlig leder Gjøvik: gjovik@studenttinget.no

E-post stedlig leder Ålesund:

alesund@studenttinget.no

Sittende Arbeidsutvalg for Studenttinget 2022
Bilde av Astrid Hilling tatt utendørs i solen

Astrid Hilling

Leder

leder@studenttinget.no 45 13 75 76

Fredrik Framhus

Nestleder og fagpolitisk ansvarlig

fafo@studenttinget

Bilal Sheikh

Internasjonalt ansvarlig

internasjonalt@studenttinget.no

Emilie Hvidsten Swensen

Læringsmiljøpolitisk ansvarlig

laringsmiljo@studenttinget.no

Einar Isak Torvik Totland

Stedlig leder Ålesund

alesund@studenttinget.no

Anna Stepan Jarstad

Stedlig leder Gjøvik

gjovik@studenttinget.no