Om oss

Din stemme har betydning!

Hva er egentlig Studenttinget? Og hvorfor bør du som student interessere deg for studentdemokratiet? Hva er forskjellen mellom Studenttinget og et studentråd?

Studentdemokratiet ved NTNU består av tillitsvalgte studenter på alle nivå, fra egne referansegrupper for hvert enkelt emne, til tillitsvalgte på institutt, fakultet og studentmedlemmer i universitetsstyret. Disse har alle reell påvirknings- og gjennomslagskraft; de sitter i alle styrer, råd og organer hvor beslutninger tas.

Ved hvert fakultet på NTNU finnes det et Studentråd som tar for seg det som omhandler studenter på det spesifikke fakultetet, og snakker på deres vegne. Hvert studentråd ledes av 2-4 fakultetstillitsvalgte, som sitter i rådet sammen med instituttillitsvalgte fra hvert av instituttene ved fakultetet.

Hvilke saker som behandles hvor, kommer an på hva sakens innhold og natur. Er du misfornøyd med pensum i et emne, er referansegruppen riktig plass å ta opp dette. Saker som omhandler rammen rundt studieprogram er instituttillitsvalgtes ansvar. Fakultetstillitsvalgte følger opp de instituttillitsvalgte og er studentenes stemme i alt som skjer på fakultetsnivå. 

Studenttinget er det øverste organet i studentdemokratiet, og uttaler seg på vegne av hele NTNUs studentmasse. Det består av 25 representanter fra hele NTNU og de møtes hver 3.-4. uke. Der tas det opp saker som gjelder alle NTNU-studenter, f.eks. endringer i studieforskriften, campuspolitikk og læringsmiljø. Studenttinget velger også representanter til en rekke sentrale råd og utvalg.

Studentdemokratiet er med andre ord organisert etter NTNUs egen linje, og det finnes studentillitsvalgte på alle nivåer. Referansegruppestudenter diskuterer med emneansvarlig, instituttillitsvalgte med instituttledelsen, fakultetstillitsvalgte med dekanatet, og Studenttingets ledelse med rektor og hennes stab. I tillegg sitter to studenter i selve universitetsstyret, som er NTNUs styringsorgan.

For en omfattende gjennomgang av de ulike typene tillitsvalgt, stikk innom Studenttingets kontor i 2. etg på Oppredningen/Berg-bygget, Gløshaugen, for å slå av en prat.

Ofte stilte spørsmål

Ja! Alle verv som tillitsvalgt ved NTNU velges demokratisk ved urnevalg, og alle registerte studenter kan stille til valg som tillitsvalgt for sitt institutt/fakultet, til Studenttinget eller universitetsstyret. Det er valg hvert semester: 

 • Institutt- og fakultetstillitsvalgte (Studentrådet) velges hvert semester

 • Studenttinget for kommende kalenderår velges om høsten, vanligvis oktober/november

 • Studentmedlemmer til universitetsstyret velges om våren, i april/mai

For valg til ditt studentråd, sjekk nettsidene for studentrådet ditt, og følg dem på sosiale medier.

For valg til Studenttinget og universitetsstyret, sjekk Studentvalget.no en måned eller to etter semesterstart.

Det enkleste er å sende en e-post!

 • Studenttingets arbeidsutvalg kan nås på sti@studenttinget.no
 • Studentene i universitetsstyret kan nås på styrerep@studenttinget.no
 • Flere studentråd har e-postadresser for de enkelte instituttillitsvalgte tilgjengelig på nettsidene sine. Alternativt kan du kontakte de fakultetstillitsvalgte direkte:
  • Det humanistiske fakultet (HF):
   ftv@hf.ntnu.no

    

  • Fakultet for ingeniørvitenskap(IV):
   ftv@sr-iv.no
    
  • Fakultet for arkitektur og design (AD):
   ftv@sr-ad.no

    

  • Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU): 
   ftv@su.ntnu.no
  • Fakultet for naturvitenskap (NV): 
   ftv@sr-nv.no
  • Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH): 
   ftv@sr-mh.no
  • Fakultet for økonomi (ØK): 
   ftv@sr-ok.no
  • Fakultet for informatikk og elektroteknikk (IE): 
   ftv@sr-ie.no

Du kan også gå innom kontoret for Studentdemokratiet i 2. etg på Oppredningen/Berg-bygget Gløshaugen. Eller Bygg 2, nivå 1 på Dragvoll (HF og SU).

Man får ikke lønn for arbeidet som tillitsvalgt, men institutt- og fakultetstillitsvalgte får utbetalt et moderat, fast honorar for arbeidet. Et honorar er en påskjønning for ansvaret man har valgt å ta på seg, ikke en lønn som er ment å reflektere den totale arbeidsmengen. Å være tillitsvalgt er et frivillig verv.

Fakultetstillitsvalgte honoreres tilsvarende en ~25% stilling ved sitt fakultet

Instituttillitsvalgte honoreres mellom 60-80 timer i semesteret

Studenttingsrepresentanter honoreres ikke, men får alle reiser og utgifter i forbindelse med vervet dekket. Representanter fra Gjøvik og Ålesund får reise, kost og losji dekket i forbindelse med Studenttingsmøter og -seminar.

 

Studenttingets arbeidsutvalg er en annen sak. De tar permisjon fra studiene (uten studiestøtte) i ett år for å arbeide på heltid på vegne av Studenttinget. Som sådan er de ansatt av NTNU og mottar lønn det året de er ansatt.

Alle studenter ved NTNU kan delta på møter i Studenttinget og sitt studentråd. 

Møtene er åpne for alle. Hos studentrådene varierer det hvorvidt man som observatør/utenforstående har forslags- og talerett eller bare møterett. På Studenttingets møter har alle studenter rett til å ‘bakbenke’ med tale- og forslagsrett.

Ja. Hvert studentråd hvis fakultet har studier i Gjøvik og/eller Ålesund har egne instituttillitsvalgte i disse byene.

Gjøvik og Ålesund har hhv. 2 representanter hver i Studenttinget, som velges av og blant studenter i de respektive byene. Disse får dekket reise til Trondheim ifb. Studenttingsmøter og -seminar.

Se «Kan jeg bli tillitsvalgt?» for mer info om valg av tillitsvalgte.

Velferdstinget i Gjøvik, Trondheim og Ålesund (VT) har i oppgave å ivareta og bedre velferdstilbud for studentene i disse tre byene.  VT bestemmer hvordan semesteravgiften skal brukes og uttaler seg om hvordan Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit) skal prioritere.

Studenttinget NTNU er et av fire eierorganer for Velferdstinget, sammen med Studentparlamentet DMMH, BIs studentersamfunn og Trondheim juridiske studenters forening. 13 av Velferdstingets 15 medlemmer er NTNU-studenter, og det er Studenttinget som velger dem.

Les mer om Velferdstinget på deres nettsider.

Ja. Det finnes unntak, men norsk er offisielt arbeidsspråk ved NTNU, og for å stille til valg som tillitsperson må man beherske norsk godt nok til å skjøtte vervet, jf. NTNUs valgreglement §4.2.

Dette betyr ikke at man må snakke perfekt norsk, men man må kunne uttrykke seg, og forstå andre, godt nok til at det ikke blir en utfordring i arbeidet som tillitsvalgt.

Ja. Det er ingen ting i veien for å sitte som fakultets- eller instituttillitsvalgt, og samtidig være representant i Studenttinget.
Tvert imot er det en fordel både for deg og studentene ved ditt fakultet; det sikrer en Studenttingsrepresentant som deltar i diskusjoner som angår alle studenter ved NTNU, og samtidig har god kjennskap til de politiske prosessene og utfordringene ved ditt fakultet.

Det man bør tenke over er hvor mye tid man har å bruke på begge verv. Både Fakultets- og Instituttillitsvalgt er helt overkommelig ved siden av studier og evt. Studenttinget så lenge en ikke har for mye annet på siden, f.eks. tidkrevende verv hos linjeforening eller Studentersamfundet.

Studenttinget har møte én gang i måneden – man har alltid én uke på å lese sakspapirer og forberede seg til hvert møte. Lengden på sakene varierer, men er alltid overkommelig.

Fakultetstillitsvalgte honoreres tilsvarende en ~25% stilling ved sitt fakultet, og må regne med å bruke en del tid på arbeidet ved siden av studiene.

Instituttillitsvalgte honoreres fra 60-80 timer i semesteret, og må også regne med å bruke noe tid på arbeidet, dog ikke like mye som Fakultetstillitsvalgte.