Referansegrupper i den nye undervisningshverdagen!

Nå som store deler av undervisningshverdagen er totalt forandret for både studenter og ansatte vil vi gjerne oppfordre referansegruppene til å være ekstra påpasselige i sitt arbeid. NTNU gjør det de kan for å tilby undervisning på best mulig måte, men den brå omveltningen gjør at alt ikke nødvendigvis går så bra som en først hadde tenkt. Vi skal likevel kreve at undervisningskvaliteten er så god som mulig!

Våre tips til referansegruppene

– Etabler god og regelmessig kontakt med underviser, om dere ikke har det allerede. Nå og i tiden fremover vil kommunikasjon og dialog være viktige for å sikre en så god undervisning og eksamensgjennomføring som mulig!

– Sørg for å være tilgjengelige for deres medstudenter og be dem gi tilbakemeldinger på undervisningen. Noen kan oppleve et undervisningsopplegg eller digitalt verktøy som bra, og andre ikke. Deres jobb er å ivareta alle studentstemmene så godt som mulig.

– Vær konstruktive og oppmuntrende! Ikke alle undervisere har like gode kunnskaper om digital- og nettbasert undervisning fra før. Om undervisningen ikke fungerer, gi dem tips om andre undervisere som har gjennomført gode opplegg eller henvis dem til NTNUs interne sider om digital- og nettbasert undervisning, som: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/L%C3%A6r+deg+nettbasert+undervisning

– Dere kan kreve at underviserne legger en innsats i å få gjennomført best mulig undervisning selv om hverdagen er snudd på hodet. Det finnes mange hjelperessurser og støttefunksjoner de kan benytte seg av, oppmuntre dem til å benytte seg av disse. Ha likevel tålmodighet og forståelse, da det også kan være en krevende hverdag for undervisere i disse tider.

-Husk at eksamen også skal dekkes av referansegruppearbeidet! Nå kommer mange emner til å legge opp til digital hjemmeeksamen og dere som referansegruppe burde ha tett dialog med emneansvarlig og underviser for å sørge for at dette går så bra som mulig. Selv om eksamensformen endres, må fortsatt gjeldende pensum og undervisning ligge til grunn for å kunne løse eksamen på en god måte. Be også om at emneansvarlig gjør planen for eksamen tydelig for studentene slik at de vet hva som venter dem i eksamenstiden og er tilgjengelig for spørsmål fra studentene gjennom hele eksamensperioden.

– Prøv holde på en positiv innstilling! En ny og ukjent hverdag kan lett virke demotiverende og bringer med seg mye usikkerhet, men det jobbes for at dere skal få undervisningen dere har krav på å få gjennomført eksamen på en best mulig måte. Ved spørsmål kan dere gjerne kontakte deres studenttillitsvalgte på program, institutt eller fakultet. Vi i Studenttinget er selvfølgelig også tilgjengelige!

Alt vel videre og takk for innsatsen som referansegruppestudenter!