Tillitsvalgtsystemet

På NTNU har vi et tillitsvalgtsystem. Dette er del av kvalitetssystemet for utdanning som skal sikre at utdanningen er av høy kvalitet. Norske universiteter har ansvaret for kvaliteten på studietilbudene sine og det systematiske arbeidet knyttet til dette. Institusjonene er pålagt å ha et system for kvalitetssikring og en strategi for å sikre og videreutvikle utdanningskvaliteten. Kvalitetssystemet følges opp av NOKUT – Norsk Organ for Kvalitet i Utdanningen. 

Hvilke tillitsvalgte har vi?

Fakultetstillitsvalgt (FTV)

Fakultetstillitsvalgte er valgt av alle studentene bed fakultet, og representerer studentmassen opp mot dekan, fakultetsledelse og andre relevante aktører på fakultetsnivå.

FTVer sitter i fakultetsstyret og ledermøter på fakultetet, og deltar i sentrale formøter for bl.a. Utdanningsutvalget, Læringsmiljøutvalget og universitetsstyret.

FTVene er ledere for sitt studentråd, og er ansvarlig for innkalling til og gjennomføring av studentrådsmøter, hvor de tillitsvalgte diskuterer aktuelle saker for studentene ved fakultetet. De er også talspersoner utad for studentrådet, og går i møter andre FTVer ved NTNU for å utveksle idéer og problemstillinger.

Instituttillitsvalgt (ITV)

Instituttillitsvalgte (ITV) er valgt av studentene ved sitt institutt, og representerer dem opp mot instituttledelsen (instituttleder og stab). ITVene sitter i tillegg i Studentrådet og representerer sine studenter der, i diskusjoner med de andre tillitsvalgte.


Andre tillitsvalgte

Ved noen fakulteter har de enkelte studieprogrammene egne tillitsvalgte – Programtillitsvalgte (PTV).
Flere steder har hver klasse (årstrinn) også egne tillitsvalgte – Klassetillitsvalgte (KTV). Disse holder kontinuerlig dialog med instituttillitsvalgte.
Det finnes også Lektortillitsvalgte (LTV) som skal representere lektorstudenter.

Hvordan finner jeg min tillitsvalgt?

De tillitsvalgte er organisert i Studentråd som arbeider sammen for å gjøre din studiehverdag bedre. Dersom du vet hvilket fakultet du tilhører kan du dermed finne mer informasjon på nettsidene til ditt studentråd som du finner under her. Dersom du er usikker på fakultet anbefales du å finne dette på nettsidene til ditt studieprogram.

Hopp rett ned til innholdet