Referansegrupper

Noe av det viktigste tillitsvalgtarbeidet på NTNU er referansegruppene.

Det skal være referansegruppe i alle emner ved NTNU. Referansegruppa består av minst 3 studenter som sammen representerer alle studentene i emnet. Der et emne omfatter flere studieprogram, bør alle studieprogram være representert i referansegruppa. Gjennom semesteret skal referansegruppa ha minst 3 møter med underviseren. Her bør det bli tatt opp hva som fungerer bra og ikke i undervisningen, og eventuelle forslag til forbedringer eller videreføringer.

På Innsida finner du informasjon om hvordan referansegrupperapportene skal skrives og hvor du kan finne tidligere versjoner.

Studenttinget lagde i 2016 håndbok for referansegruppearbeid:

Referansegruppehåndboka- Bokmål

Referansegruppehandboka – Nynorsk

The reference group manual – English version

En nyere versjon av referansegruppehåndboka utarbeides i disse dager.